• За нас

    Нашата кантора предлага цялостно решение на пълна гама от правни потребности. Нашите сътрудници са юристи с квалификации, придобити от различни международни юрисдикции. Тяхното обучение и опит им позволява да осигурят висок стандарт на правни съвети. Въз основа на нашият опит, ние предоставяме ясен и практичен съвет по всички правни въпроси по приятелски и достъпен начин.

    прочети повече
  • 1

Административно право

Административното право като отделен отрасъл на правото представлява комплекс от правни норми, които регулират обществените отношения във всички области на държавното управление. Административното право регулира и отношенията, свързани с реализирането на административнонаказателната отговорност на лицата. Адвокатска кантора „Марковски“ оказва правна помощ и съдействие във връзка с производства за оспорване на индивидуални административни актове, когато същите са незаконосъобразни или нецелесъобразни. Предлага процесуално представителство и правна защита по административни дела пред всички съдебни инстанции в страната при обжалване на административни актове на държавната и общинска администрация.

Изготвя жалби и срещу наказателни постановления, издадени от различни органи (за нарушения по Закона за движенията по пътищата, Закон за министерство на вътрешните работи, Закон за здравето и др.) и предлага включително професионална юридическа консултация по законосъобразността на наказателните постановления. Кантората осъществява и процесуално представителство пред съда при обжалване на наказателните постановления, които се издават при административни нарушения, тези които нарушават установения ред на държавното управление, извършени са виновно и са обявени за наказуеми с административно наказание, налагано по административен ред. Възможните видове наказания за административни нарушения са обществено порицание, глоба и временно лишаване от право да се упражнява определена професия или дейност. Административнонаказателно производство се образува със съставяне на акт за установяване на извършеното административно нарушение. Когато се установи, че нарушителят е извършил деянието виновно, наказващият орган издава наказателно постановление, с което налага на нарушителя съответно административно наказание. Наказателното постановление подлежи на обжалване пред районния съд, в района на който е извършено или довършено нарушението, а за нарушенията, извършени в чужбина - пред Софийския районен съд в седемдневен срок от връчването му. Районният съд разглежда делото по същество и се произнася с решение, с което може да потвърди, да измени или отмени наказателното постановление. Решението подлежи на касационно обжалване пред административния съд на основанията, предвидени в Наказателнопроцесуалния кодекс, и по реда на глава дванадесета от Административнопроцесуалния кодекс.